“Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και η επέκτασή τους σε νότιες και ανατολικές χώρες της Μεσογείου”, Δημήτριος Μαυράκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Eric Nagaret, ΟΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος SYNERGY, 1995.

Οι δυσκολίες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και η προσδοκία ότι η κοινή προσπάθεια θα αποβεί ευεργετική για όλους, αποτελεί τη βάση για διαρκείς συζητήσεις και συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Η επιτυχής αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η δημογραφική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και ο στόχος για υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, συνδέεται άμεσα με την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Η κατανόηση της έκτασης των προβλημάτων και των οφελών που μπορούν να προκύψουν, οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο αγώνας για ειρήνη, σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός καλά δομημένου πλαισίου πρωτοβουλιών, ευρέως αποδεκτό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο τομέας της ενέργειας προσφέρει ευκαιρίες για μία αμοιβαία επικερδή συνεργασία, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπ’ όψη οι ανάγκες για ενέργεια, η δομή της ζήτησης, η πιθανή ανάπτυξη και εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας των μη μεσογειακών κρατών σε συνδυασμό με τη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη.

Το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα εκφράζεται μέσω τριών κυρίως αντικειμενικών στόχων που αποβλέπουν, στην ασφάλεια της προσφοράς βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία και διαφοροποιώντας τις διόδους και πηγές της προσφοράς, στην διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού παρέχοντας κατάλληλες υποδομές και ενθαρρύνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να ωφεληθούν από μία οικονομική ζώνη χωρίς εσωτερικά σύνορα, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή ενισχύοντας την ανάπτυξη μεμονωμένων περιφερειακών ή λιγότερο ευνοούμενων περιοχών της Ένωσης. Έμφαση και έντονο ενδιαφέρον δίδεται στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Προκειμένου να προωθηθεί μια οικονομική ανάπτυξη των μη μεσογειακών κρατών, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα πρέπει να επεκταθούν έτσι ώστε να καλύψουν όλη την περιοχή της Μεσογείου.