Μελέτες

Επισκόπηση παραμέτρων σχετιζόμενων με τη διέλευση αγωγού Φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

“Μελέτη για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ηλεκτρικής Αγοράς στα Βαλκάνια PHARE – MEP ZZ – 9612”, Νοέμβριος 1999

Πρακτικά συνάντησης. Τεχνική Ημερίδα, Αθήνα, 16 – 17 Σεπτ. 1999

Υπόμνημα της Task Force των Βαλκανικών ενεργειακών διασυνδέσεων

“Eνεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια – Τομέας Πετρελαίου”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1997 (Συντονιστής), (105pg.).

“Eνεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια – Τομέας Φυσικού Αερίου” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1997 (Συντονιστής), (134pg.).

“Ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια – Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1997 (Συντονιστής) (152pg.).

“Προοπτικές για την ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των Βαλκανίων”, γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ISBN-92-828-2620-1 (208pg.)

“Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και η επέκτασή τους σε νότιες και ανατολικές χώρες της Μεσογείου”, Δημήτριος Μαυράκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Eric Nagaret, ΟΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος SYNERGY, 1995.

“Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και η επέκτασή τους στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1995 (104 pg.)

“Πρόβλεψη της ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα” ΕΤΒΑ –1994 (134σελ.)

“Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1994, (90pg.)