Εκδόσεις

Energy View

ENERGY VIEW OF BSEC COUNTRIES 2015

Special Edition on Climate Change policy trends
PROMITHEAS THE ENERGY AND CLIMATE POLICY NETWORK
Δημήτριος Μαυράκης,

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αθήναι 2015, ISBN 978-618-82339-0-4.

Στοιχεία Κλιματικής Πολιτικής