“Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και η επέκτασή τους στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1995 (104 pg.)

Η μελέτη αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά των διευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη του εμπορίου. Γίνεται μια συστηματική παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης και των μεταξύ τους διασυνδέσεων, με ειδική και λεπτομερή αναφορά στα εκτελούμενα μεγάλα διασυνδετικά έργα και το στάδιο εκτέλεσης τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ηλεκτρικά συστήματα της Αφρικανικής και Ασιατικής πλευράς της Μεσογείου καθώς και οι υπάρχουσες μεταξύ τους διασυνδέσεις και οι δυνατότητες διασύνδεσης τους με την Ευρώπη. Επί πλέον παρουσιάζονται τα υπάρχοντα προγράμματα ανάπτυξης των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών αυτών, τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία και το στάδιο εξέλιξης τους. Προκειμένου δε να γίνει κατανοητή η δυναμική των συστημάτων η μελέτη εισέρχεται στη παρουσίαση της υπάρχουσας υποδομής και των υπό εξέλιξη διεθνών προγραμμάτων στις χώρες του Κόλπου. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την διαμόρφωση προτάσεων για την μορφή των πρωτοβουλιών που πρέπει να υποστηριχθούν από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στις μη Ευρωπαϊκές κυρίως χώρες της Μεσογείου.