Δήμος Αλίμου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, ο Δήμος Αλίμου ολοκλήρωσε τη φύτευση 100 ελαιόδενδρων από τη χορηγία της Hellenic Plants στο πάρκο της οδού Σερίφου (διασταύρωση με την οδό Τάσου Ισαάκ) στο διάστημα 16-17 Φεβρουαρίου 2022.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αλίμου και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει την φροντίδα των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα επόμενα έτη, ως συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.

Από την πλευρά του, το ΚΕΠΑ – UNAI Hub SDG7 αναλαμβάνει την κοινοποίηση της δενδροφύτευσης στους συνεργαζόμενους Δήμους και φορείς, στη ΚΕΔΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και μέσω του UNAI στα αντίστοιχα ΜΜΕ του ΟΗΕ.

Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International Cooperative Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Δένδρα