“Μελέτη για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ηλεκτρικής Αγοράς στα Βαλκάνια PHARE – MEP ZZ – 9612”, Νοέμβριος 1999

Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής ήτο να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια η οποία να λειτουργεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της UCTE. Οι χώρες που περιελήφθησαν ήσαν οι Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ και Ρουμανία ενώ λόγω του ρόλου της ως μέλους της UCTE και της E.U. συμπεριληφθεί και η Ελλάς. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων τεχνικών, θεσμικών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων τα οποία συνιστούν την πραγματικότητα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσεται μια διαδικασία προσδιορισμού ενός βασικού πλαισίου συμφωνίας επί του οποίου καθίστανται δυνατή η δόμηση της πρότασης για την διαμόρφωση της αγοράς. Ο συνδυασμός των επί μέρους πληροφοριών και προτάσεων και της αναγνώρισης και διαμόρφωσης του κοινού πλαισίου συμφωνίας καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων πολιτικά αποδεκτών από τις συμβαλλόμενες χώρες για την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης στο πλαίσιο των τεχνικών και πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάσθηκαν για αξιολόγηση σε διεθνή συνάντηση ειδικών εμπειρογνωμόνων και υψηλόβαθμων στελεχών των συμμετεχουσών Κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της Ενεργειακής Χάρτας , στη Σόφια τον Δεκέμβριο του 1999 και έγιναν αποδεκτά.

Η μελέτη έχει εκπονηθεί από διεθνή κοινοπραξία εταίρων (LDK, BECHTEL, SPRU, ECA, EPG) με συμμετοχή της Ομάδας Ενεργειακής Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστή τον υποψήφιο, σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες των χωρών της περιοχής και έγινε δεκτή από την DGIA μετά από ειδική διαδικασία αξιολόγησης των συμπερασμάτων της.