Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, Π. Κονιδάρη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής» είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολύ-κριτηριακής μεθόδου ποσοτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των κλιματικών πολιτικών εργαλείων και της συνολικής πολιτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οποιονδήποτε από αυτά.

Η μέθοδος απευθύνεται σε άτομα, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων, όπως κυβερνητικά στελέχη, σχεδιαστές πολιτικής, πολιτικούς και συμβούλους πολιτικών (λήπτες απόφασης).
Η μέθοδος αποτελεί σύνθεση τριών (3) κλασσικών πολυκριτηριακών μεθόδων λήψης απόφασης, της Αναλυτικής Διαδικασίας Ιεράρχησης, της θεωρίας πολυκριτηριακής χρησιμότητας και της πολυκριτηριακής τεχνικής απλής κατάταξης. Η πρώτη χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων/υπο-κριτηρίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις τριών (3) ομάδων, που εμπλέκονται ενεργά σε θέματα κλιματικής πολιτικής (κυβερνητικών φορέων, ερευνητών και στοχοθετούμενων ομάδων). Οι άλλες δύο για την βαθμολόγηση της επίδοσης του αξιολογούμενου πολιτικού εργαλείου υπό συγκεκριμένο κριτήριο/υπο-κριτήριο. Το σύνολο των κριτηρίων/υπο-κριτηρίων περιγράφει το πολύπλοκο πλαίσιο, το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους οι λήπτες απόφασης. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι συνέπειας των τιμών των συντελεστών βαρύτητας και της ευρωστίας της μεθόδου.
Η λειτουργικότητα της μεθόδου ελέγχθηκε μέσω δύο (2) εφαρμογών αξιολόγησης:
I. των συνολικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΣΕΔΕΑΘ) σε οκτώ (8) χώρες (Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και
II. της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο (2) ζευγών πολιτικών εργαλείων (της Οδηγίας για Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο Ρύπανσης με το ΕΣΕΔΕΑΘ, και του ΕΣΕΔΕΑΘ με το ελληνικό νομικό πλαίσιο προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Οι δύο περιπτώσεις εξετάστηκαν για την Ελληνική Κλιματική Πολιτική.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ενεργειακή Πολιτική.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, Πολυκριτηριακή μέθοδος, κριτήρια, Κλιματική Πολιτική.