“Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1994, (90pg.)

Η μελέτη περιέχει μια αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας την νομοθεσία που διέπει την αγορά, το σύστημα παραγωγής, τη ζήτηση, τα ορυχεία λιγνίτη, το σύστημα μεταφοράς, την περιβαλλοντική προστασία, τις διεθνείς γραμμές διασύνδεσης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δ.Ε.Η..

Για την εκτίμηση των μέσο-μακροπρόθεσμων τάσεων της ηλεκτρικής αγοράς χρησιμοποιούνται μια σειρά από υπολογιστικά προγράμματα που επιτρέπουν τον συσχετισμό της εξέλιξης των μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας με αυτούς της ηλεκτρικής ενέργειας
Η μελέτη επισημαίνει τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα σε σχέση με την επικείμενη είσοδο του φυσικού αερίου και τις επιπτώσεις του στη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδιασμού της στα επόμενα χρόνια.

Τέλος, επισημαίνεται η δυνατότητα της αγοράς να συμβάλλει στη διαμόρφωση σχέσεων σταθερότητας και πολιτικής συνεργασίας (μεταξύ των κρατών της περιοχής) από την ανάπτυξη των οικονομικών και τεχνικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ηλεκτρικών συστημάτων της περιοχής στo πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.