Πρακτικά συνάντησης. Τεχνική Ημερίδα, Αθήνα, 16 – 17 Σεπτ. 1999

Κείμενο τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων των κέντρων κατανομής φορτίου και των Δ/ντών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης των χωρών που υπέγραψαν την διακήρυξη. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της διακήρυξης για την συγκρότηση της Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρισμού (REM) και τις υποδείξεις της μελέτης για την Αγορά διαμορφώνεται ένα κείμενο-πλαίσιο τεχνικής συνεργασίας που εξειδικεύει μια σειρά από θέματα στα οποία έχει εκφρασθεί η πολιτική συμφωνία μεταξύ των υπουργών της REM. Αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της συμφωνίας των χωρών της REM και η διατύπωση του κρίνεται ως σημαντική επιτυχία προς την κατεύθυνση της συγκρότησης της Αγοράς. Την ευθύνη διαμόρφωσης και τελικής διαπραγμάτευσης του κειμένου με τους εμπειρογνώμονες των χωρών της REM είχε ο υποψήφιος.