“Προοπτικές για την ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των Βαλκανίων”, γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ISBN-92-828-2620-1 (208pg.)

Η μελέτη στην εισαγωγή της αναλύει τις πολιτικές προοπτικές στην περιοχή των Βαλκανίων και παρουσιάζει συνοπτικά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης στην περιοχή σε συσχετισμό με τον ηλεκτρικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση της θεσμικής και οικονομικής κατάστασης της περιοχής αυτής αλλά και των γειτονικών περιοχών. Ακολουθεί περιγραφή της πιθανής σύνθεσης μιας μελλοντικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή καθώς και τα πιθανά χαρακτηριστικά της.

Γίνεται επισκόπηση υπαρχόντων συστημάτων και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Από την Ευρώπη το ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στη παρουσίαση των ηλεκτρικών συστημάτων της UCTE και της IPS/CIS ενώ από τις αγορές παρουσιάζονται αυτές της Μεγάλης Βρετανίας και των χωρών της Σκανδιναβικής. Αναλύεται επίσης η περίπτωση χωρών και αγορών σε άλλα μέρη του κόσμου όπως Ινδία, Ν.Α. Ασία, Κίνα, Ν.Α. Αφρική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική καθώς και βασικά χαρακτηριστικά αγορών στις ΗΠΑ. Από την Αφρική αναλύεται η περίπτωση των χωρών του Ν.Α. άκρου της. Από την Ασία εξετάζονται οι περιπτώσεις της Ινδίας, της Ν.Α. Ασίας και της Κίνας με έμφαση στις προσπάθειες της για αναδιοργάνωση του νομικού καθεστώτος που διέπει την ρύθμιση της παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτήν. Από την Αμερική εξετάζονται βασικά χαρακτηριστικά αγορών στις Η.Π.Α. και προσπάθειες που εξελίσσονται στη Κεντρική Αμερική (Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα) και στη Νότιο Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, Βολιβία κλπ.). Τέλος διατυπώνονται οι βασικές συνθήκες που κατ’ ελάχιστον πρέπει να πληρούν οι χώρες της Βαλκανικής που επιθυμούν να διασυνδεθούν με τα δίκτυα της UCTE, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικές μελέτες της E.Ε.

Ακολούθως εξετάζονται αναλυτικώς τα ηλεκτρικά συστήματα των χωρών της περιοχής (Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ελλάς, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία). Η μελέτη κάθε συστήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση της οργανωτικής δομής του ηλεκτρικού της τομέα, το σύστημα παραγωγής, το σύστημα μεταφοράς, το ενεργειακό ισοζύγιο, την κατανάλωση της εσωτερικής του αγοράς και σχόλια για τους οικονομικούς δείκτες του.

Επίσης εξετάζονται

  • τα αναπτυξιακά προγράμματα κάθε χώρας τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού, την αξιοπιστία των συστημάτων, τις αναγκαίες εφεδρείες των συστημάτων, τις ικανότητες μεταφοράς των δικτύων τους, την εκπλήρωση του κριτηρίου Ν-1 κ.λ.π.
  • τα τεχνικά, θεσμικά, οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η συγκρότηση της συγκεκριμένης αγοράς με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί.

Στο τέλος, διατυπώνεται η πρόταση για την συγκρότηση μιας Ανταγωνιστικής Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περιοχή. Η πρόταση επισημαίνει τις βασικές αρχές και τα κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν την υπό συγκρότηση αγορά και στηριζόμενη στην προηγηθείσα ανάλυση προτείνει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή που αντανακλά καλύτερα στα πολιτικά, τεχνικά, θεσμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής.