“Πρόβλεψη της ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα” ΕΤΒΑ –1994 (134σελ.)

Η μελέτη περιέχει αναλυτική παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων ανάλυσης και πρόβλεψης με έμφαση στα δυναμικά οικονομετρικά μοντέλα.

Τα μοντέλα αυτά εφαρμόζονται στους βασικούς τομείς κατανάλωσης της ελληνικής ηλεκτρικής αγοράς όπως είναι ο οικιακός, ο αγροτικός, ο εμπορικός και βιομηχανικός με μέσο-βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ορίζοντες πρόβλεψης της ηλεκτρικής ζήτησης. Γίνεται μία γενική αξιολόγηση των μοντέλων και εκτίμηση των υπεισερχομένων σε αυτά παραμέτρων.